Regulamin

II. Postanowienia ogólne.

1. Podmiotem dającym możliwość dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem serwisu https://massagegarden.pl (dalej: Serwis) jest firma Marta Wojdat z siedzibą w Białych Błotach (86-005) ul. Bracka 3, NIP: 5542993856, REGON: 3889609423 (dalej: Sprzedawca).

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą: a. poczty elektronicznej – massagegardenspa@gmail.com b. poczty tradycyjnej- pod adresem: ul. Bracka 3, Białe Błota 86-005 c. numeru telefonu – 519 029 606

3. Składający Zamówienie (dalej: Klient) w Serwisie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed jego złożeniem. Serwis działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz innych działań sprzecznych z jego celem oraz niezgodnych z przepisami prawa, jak również dostarczania treści bezprawnych.

II. Warunki składania i realizacji zamówień.

1. Celem złożenia Zamówienia w Serwisie, Klient może wedle swego wyboru:

a. podać adres e-mail przy składaniu zamówienia, na który zostanie przesłany produkt

b. złożyć Zamówienie jako Przedsiębiorca, klient podaje dane do Faktury Vat- tj. nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę, NIP.

2. Zamówienia składane są poprzez dokonanie wyboru Towaru z katalogu udostępnianego w Serwisie i umieszczenie ich w tzw. koszyku. („Dodaj do koszyka”).

3. Klient wybiera odpowiednie uzupełnienie Towaru. W takiej sytuacji Towar jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i nie można zrealizować w stosunku do nich prawa odstąpienia.

4. Po zakończeniu procesu wyboru Towaru, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru oraz wybiera sposób dokonania zapłaty za Towar. Zamówienie dokonane jest z momentem wyboru przycisku „Kupuję i płacę”.

5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia. (zawarcie Umowy sprzedaży Towaru).

6. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto.

7. Towar zamawiany na adres e-mail jest wysyłany natychmiastowo. Towar, który ma zostać wysłany pocztą, jest wysyłany w jak najszybszym terminie od zaksięgowania wpłaty.

III. Płatność i sposób dostawy.

Płatność za Towar możliwa jest:

a. za pobraniem

b. poprzez płatności elektroniczne (podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest PayU S.A.)

2. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem bankowym, Klient ma 48 godzin na realizację płatności. Po upływie tego terminu Zamówienie jest anulowane.

3. Produkty dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18.

5. Sprzedawca oferuje następujące sposobu dostawy Towaru:

a. Poczta,

b. Odbiór osobisty w salonie stacjonarnym, ul. Bracka 3, Białe Błota 86-005 6. Koszty dostawy ponosi Klient, zgodnie z Cennikiem Dostawcy.

c. Na wskazany email.

Koszty dostawy ponosi Klient, zgodnie z Cennikiem Dostawcy.

IV. Odstąpienie od umowy.

1. Klient, będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru. W przypadku dostarczania Towaru osobno, partiami lub w częściach, początek terminu liczony jest od otrzymania przez Konsumenta ostatniego Towaru, partii lub części.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę o realizacji prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy, jak również drogą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu potwierdzi Klientowi ten fakt.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia od Umowy, Konsument obowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia Oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłać Towar przed upływem ww. terminu.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta allbo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru albo dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, zwróci wszelkie dokonane płatności, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta, jeżeli nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

7. W przypadku zwrotu Towaru przesłanego drogą mailową, Kupujący ma obowiązek złożyć na adres e-mail Sprzedawcy nr vouchera oraz wypełnić kartę zwrotu.

8. W przypadku Zwrotu Towaru fizycznego, przesłanego przez Sprzedającego drogą pocztową, Klient musi zwrócić produkt, pokrywając przy tym koszt przesyłki.

V. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Klienta konta w Serwisie, z chwilą złożenia Zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać ww. umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na albo pisemnie, na adres Sprzedawcy.

3. Klient nie jest uprawniony do dostarczania za pomocą Serwisu treści bezprawnych.

4. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji, w ww. sposób, w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14dni.

5. W celu dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest posiadanie:

a. aktywnego adresu email,

b. Aktywnego polskiego numeru telefonu komórkowego (posiadający prefiks +48), obsługiwanego przez operatora telekomunikacyjnego z siedzibą na terenie Polski,

c. dostępu do sieci Internet, zarówno z użyciem protokołu HTTP jak i szyfrowanego HTTPS (siła szyfrowania co najmniej 256 bitów). Wszelkie dane wrażliwe dotyczące Klienta przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego certyfikatem SSL,

d. przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies, JavaScript, e. oprogramowania pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF (rekomendowany jest Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji).

VI. Reklamacje.

1. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność Towaru z umową, poinformuje o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (reklamacja).

2. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub e-mailem na adresy podane w pkt I Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane (naprawa lub wymiana). W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przekazany przez Klienta w toku składania zamówienia, chyba że Klient zażądał dostarczenia odpowiedzi na reklamację listem w terminie 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.

5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

6. Klient uprawniony jest do złożenia Oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w art. 43e Ustawy Prawo konsumenta. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zapłaty, w terminie 14 dni od daty otrzymania Oświadczenia Klienta.

7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo złożyć́ reklamację, przy czym odpowiedzialność́ Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do ządania usunięcia wady. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność́ Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

VII. Prawa autorskie.

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Towaru, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.

2. Klient może korzystać z zakupionych Towarów oraz innych z treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie treści przez Klienta oraz innych użytkowników, w szczególności udostępnianie ich osobom trzecim jako własnego produktu lub w ramach świadczonej usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klientów w związku z nabywaniem przez nich Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu jest podmiot określony w pkt I.1. Regulaminu.

2. Szczegółowe zasady określone są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie. 3. Podanie danych osobowych przez Klienta nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

IX. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmian w Regulaminie, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem zakładki w Serwisie wraz z prośbą o zaakceptowanie nowego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą się odnosić wyłącznie do transakcji zawieranych po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientami a Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.

3. Klient/Konsument ma prawo w razie zaistnienia sporu, skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediator, arbiter) np. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

4. Aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 06 października 2023 r.

Wybierz salon

Salon Białe Błota

Adres:
Bracka 3, 86-005 Białe Błota

Salon Bydgoszcz

Adres:
Bracka 3, 86-005 Białe Błota